Regulamin transportu przesyłek

§ 1. Postanowienia Ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przez SEVARO.PL
1.2. Zakres działalności SEVARO.PL obejmuje obszar Unii Europejskiej.
1.3. sevaro.pl świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2. Zakres obowiązywania
2.1. Podpisanie Listu Przewozowego przez Nadawcę lub potwierdzenie przez sevaro.pl przyjęcia zlecenia do realizacji stanowi dowód zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

§ 3. Wyłączenia z przewozu
3.1. Z przewozu wyłącza się :
3.1.1. przedmioty których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa
3.1.2. przedmioty które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu środkami transportowymi
3.1.3. przedmioty niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję.
3.2. Ponadto SEVARO.PL nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
3.2.1. zawierających narkotyki, wyroby tytoniowe, alkohol, leki, środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
3.2.2. zawierających rośliny i zwierzęta,
3.2.3. zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
3.2.4. mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
3.2.5. zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty,
3.2.6. zawierających rzeczy łatwo psujące się,
3.2.7. wszelkich Przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.
3.3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej SEVARO.PL z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia sevaro.pl prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
3.4. SEVARO.PL może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
3.4.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
3.4.2. niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
3.4.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.

§ 4. Warunki świadczenia usług
4.1. Przesyłka po sms-owym bądź e-mailowym zgłoszeniu przez Nadawcę lub Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
4.2. SEVARO.PL przesyła przesyłki w przewidywanym terminie doręczenia ( Usługa Standard) lub gwarantowanym terminie (Usługa Direct), o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Nadawca może wydać inną dyspozycję co do terminu doręczenia Przesyłki, który może być dłuższy niż terminy gwarantowane przez SEVARO.PL jeżeli SEVARO.PL wyrazi na to zgodę potwierdzoną na Liście przewozowym.
4.2.1. Gwarancja czasu dostawy w usłudze Direct wynosi 72h. W przypadku wydłużenia tego czasu, klientowi zwracana jest cała kwota pobrana za wykonanie usługi.
4.2.2. Za wydłużenie czasu dostawy z powodów wymienionych w pkt. 11.2., 11.3., 11.4 SEVARO.PL nie ponosi odpowiedzialności i nie skutkuje to zwrotem opłaty za wykonanie usługi.
4.3. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję.
4.4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. W przypadku gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje SEVARO.PL na zasadach opisanych w pkt 4.5.
4.5. SEVARO.PL przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 4.4. przez okres 14 dni od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Nadawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, SEVARO.PL na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki.
4.6. Nadawcę odmawiającego przyjęcia Przesyłki uważa się za poinformowanego o zamierzonej likwidacji Przesyłki. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Nadawca.
4.7. W przypadku nieobecności Odbiorcy, mimo wcześniejszego kontaktu telefonicznego przedstawiciela SEVARO.PL Przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
4.8. Na wniosek Odbiorcy lub Nadawcy, SEVARO.PL może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Odbiorcę lub Nadawcę adres. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi odpowiednio Odbiorca lub Nadawca zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Usługa przekierowania nie dotyczy Przesyłek za pobraniem.
4.9. Za odmowę przyjęcia Przesyłki uważana jest odmowa zapłaty za całość bądź część wykonanej usługi Przewozu Przesyłek, a także odmowa uiszczenia należności za dokonanie przez SEVARO.PL dodatkowych czynności, o których mowa w pkt 4.8.

§ 5. Opakowanie przesyłki
5.1. Nadawca jest zobowiązany nadać SEVARO.PL Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
5.2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany nadać SEVARO.PL w opakowaniu, które w szczególności powinno być:
5.2.1. zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
5.2.2. odpowiednio wytrzymałe,
5.2.3. uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
5.2.4. opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość Przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”,
5.2.5. pozbawione wszelkich cech, które mogłoby w jakikolwiek sposób uszkodzić tę lub inne przewożone Przesyłki.
5.3. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 6. Nadanie przesyłki
6.1. Przyjęcie Przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie Listu przewozowego SEVARO.PL
6.2. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Liście przewozowym.
6.3. Nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia jakie podaje wypełniając List przewozowy, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez SEVARO.PL usług Przewozu Przesyłek.
6.4. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu SEVARO.PL przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikiem lub umową.

§ 7. Oznaczenie przesyłki
7.1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny, nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.

§ 8. Zawartość przesyłki
8.1. Przyjęcie przez SEVARO.PL Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.
8.2. sevaro.pl ma prawo otworzyć przesyłkę i sprawdzić ją pod kątem zawartości w dowolnym momencie.
8.3. W przypadku znalezienia w przesyłce zawartości niezgodnej z przepisami SEVARO.PL podejmuje kontakt z nadawcą. Dalsza realizacja przesyłki zostaje wstrzymana do czasu podjęcia ustaleń z nadawcą.

§ 9. Uszkodzenie przesyłki
9.1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku Przesyłki przedstawiciel SEVARO.PL obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku Przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela SEVARO.PL ) jest podstawą do zapłacenia odszkodowania. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko SEVARO.PL.

§ 10. Wartość przesyłki
10.1. Nadawca zobowiązany jest podać w Liście przewozowym rzeczywistą wartość Przesyłki i opis zawartości, jeśli przekracza ona kwotę 100,00 zł pod rygorem utraty roszczeń przeciwko SEVARO.PL przekraczających tę kwotę.
10.2. W przypadku zadeklarowania rzeczywistej wartości Przesyłki wyższej niż 100,00 zł SEVARO.PL może ubezpieczyć Przesyłkę w imieniu i na rzecz jej właściciela. Koszt ubezpieczenia ponosi Nadawca.
10.3. Nadawca i Odbiorca podpisując List przewozowy z zadeklarowaną wartością Przesyłki i opisem zawartości potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie Przesyłek o zadeklarowanej wartości powyżej 100,00 zł.

§ 11. Odpowiedzialność
11.1. SEVARO.PL ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
11.2. SEVARO.PL nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w pkt 11.3., jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, w szczególności z powodu niezastosowania się przez Nadawcę lub Odbiorcę do postanowień niniejszego Regulaminu, nie wywołanych winą SEVARO.PL albo wskutek siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy, strajki, blokady dróg, lub inne nieprzewidziane, niezależne od SEVARO.PL zdarzenia.
11.3. SEVARO.PL nie ponosi ponadto odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu Przesyłki lub zwrotu Przesyłki jeśli:
11.3.1. Przesyłka została źle zaadresowana (nie podano lub popełniono błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze, miejscowości lub kodzie pocztowym Odbiorcy),
11.3.2. Odbiorca zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę,
11.3.3. zawartość faktyczna Przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną na Liście przewozowym,
11.3.4. waga Przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną na Liście przewozowym.
11.4. SEVARO.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zarówno w stosunku do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.
11.5. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, sevaro.pl nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.